فروشگاه زیورآلات استرلینگ
No products in the cart.

تعبیر خواب گردنبند

 تعبیر خواب گردنبند به تعهد و داشتن دین نسبت به چیزی تعبیر می شود. باز کردن گردنبند، بیرون آمدن از زیر بار تعهد نسبت به چیزی یا کسی است. اگر کسی در خواب گردنبندی از مروارید داشت، در علوم دینی آگاهی خواهد یافت و اگر گردنبند جواهرنشان بود، به مقام و منزلت خواهد رسید. اگر مردی خواب ببیند که گردنبند طلا دارد، برای او بی ایمانی و ایجاد مشکلات تعبیر می شود.

اگر مردی در خواب گردنبند طلا به گردن داشت، به فعل حرام روی می کند و اگر گردنبند نقره داشت، به بزرگی می رسد. اگر گردنبند آهنی داشت نیز به فساد و تباهی روی می آورد. اگر زنی خواب ببیند که گردنبند طلا دارد، نسبت به اوامر خداوند مطیع و نسبت به شوهر وفادار است. اما گردنبند نقره و آهنی اگر به گردن داشت، تعبیر آن برعکس است.

تعبیر خواب پاره شدن گردنبند
پاره شدن گردنبند و یا باز کردن آن به معنای بیرون آمدن از زیربار تعهد نسبت به کسی یا کاری است.

 گردنبند هدیه گرفتن
اگر کسی خواب ببیند که از دیگری گردنبندی به هدیه گرفت، زیر بار تعهدی از وی خواهد رفت.

 گردنبند طلا سفید
گردنبند طلای سفید به تعهد به کاری تمیز و پاک تعبیر می شود که حلال بوده و مقام و منزلت بیننده خواب را برای او دربر خواهد داشت.

گردنبند طلا برای مردان
گردنبند طلا در خواب برای مردان به تعهد به کاری حرام تعبیر شده و برای او به بی ایمانی و یا افتادن در گناه تعبیر می شود.

گردنبند طلا برای زنان
اگر زنی خواب ببیند که از شوهرش گردنبندی طلا هدیه گرفت، عزیز او خواهد شد و به او متعهد خواهد بود.

 گردنبند نقره
اگر کسی گردنبند نقره به هدیه بگیرد، به بزرگی و مقام و منزلت می رسد.

 گردنبند مروارید
اگر کسی گردنبند مروارید هدیه بگیرد، به علومی آگاهی خواهد یافت و یا دهنده هدیه، او را آگاه و دانا به علوم خواهد کرد.

 گردنبند جواهر

اگرکسی گردنبند جواهر نشان هدیه گرفت، به مقام و منزلت خواهد رسید.

 گردنبند آهنی

اگر کسی گردنبند آهنی از دیگری به هدیه بگیرد، تعبیرش رسیدن سختی از جانب آن شخص به او و افتادن در فساد است.

گردنبند نگین دار

اگرزنی از شوهر خود گردنبند نگین دار به هدیه بگیرد، صاحب فرزند خواهد شد. اگر کسی که مجرد است گردنبند نگین دار هدیه بگیرد، ازدواج خواهد کرد. اگرکسی گردنبند نگین دار هدیه بگیرد، می تواند تعبیر آن رسیدن به شغل عالی و سرپرستی و ولایت بر دیگران باشد.

  1. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گردنبند بر شش وجه است:

  2. حج اسلام،
  3. ولایت،
  4. خصومت،
  5. امانت،
  6. معالجت،
  7. کنیزک.

اگر در خواب ببیند که گردنبند در گردن داشت، دلیل است از پادشاه مال یابد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که گردنبند در گردن داشت، دلیل است که دعوی به دروغ گوید.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب گردنبند زرین ببیند، دلیل بر ولایت است. اگر مسین یا آهنین باشد، دلیل که با کسی خصومت کند

منبع :یوتاب

فروشگاه زیورآلات استرلیتگ

دیدگاه‌های نوشته

*
*

  ناشناس 2020-04-01 پاسخ

  سلام من خواب ديدم يکی از خانمهای فامیل که 2 تا پسر مجرد هم داره 2 تا گردنبند به گردنم انداخت یکی طلای سفید بود که نگین های برلیان داشت و قلبی شکل بود و البته این گردنبند در عالم واقع گردنبند خودم است و دیگری گردنبند طلای زرد که آنهم قلبی شکل و کمی بزرگتر بود ولی جواهر نشان نبود تعبیرش چیست؟