فروشگاه زیورآلات استرلینگ
No products in the cart.

تعبیر خواب پابند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

داشتن خلخال (پابند) در خواب نشانه آن است که دارنده آن مجبور می شود جائی که دوست ندارد بماند و به زبان دیگر مجبور به اقامت می شود که هم از اقامت اجباری ناخشنود می شود و هم محلی را که باید در آن جا بماند دوست نمی دارد. دختر زیبائی در خواب دید که خلخال سنگینی از طلا به پای دارد که به وقت راه رفتن حلقه های زرین روی هم می خورند و صدا ایجاد می کنند و او سنگینی آن همه طلا را احساس می نماید .

تعبیر خواب پابند به روایت اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی :

پای اورنجن (پابند)، زنان را شوی است و زنان نیک است و پیرایه های زرین زنان را ملک است و مردان را حرام. اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد، دلیل که کسی از وی رنجور دل گردد.

 

تعبیر خواب پابند به محمدبن سیرین گوید :

تعبیر خواب پابند

پابند در خواب دیدن ، سخن خوش و لطیف بود ، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد . اگر پابند بسیار بیند ، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده . اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید ، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد . اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد ، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند ، یا از وی ضایع گردد .

 

تعبیر خواب پابند به روایت خالد بن محد العنبری:

هرکس پا ابرنجی از طلا یا نقره را در خواب ببیند به مصیبت یا اندوهی دچار میشود یا به زندان میافتد و هر آنچه زن از بدی یا خوبی در پا ابرنجش،در خواب میبیند، برای شوهرش تعبیر میشود .


بیشتر بخوانید : 

تعبیر خواب النگو

تعبیر خواب گوشواره 

تعبیر خواب گردنبند


فروشگاه زیورآلات استرلینگ

دیدگاه‌های نوشته

*
*